Word details

Word: rashshabiilduchchaenrashsh bi-iil-duKKaen   ر َشّ ب ِا ِلد ُخّا َن
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:environment: fire
Usage: occasionally

Forms

rashshabiilduchchaenrashsh bi-iil-duKKaen p ر َشّ ب ِا ِلد ُخّا َن
yirushshabiilduchchaenyirushsh bi-iil-duKKaen imp يـِر ُشّ ب ِا ِلد ُخّا َن
rashshrashsh act ر َشّ
marshooshmarshwsh pass مـَرشوش

Meanings

ENfumigatefumigate verb

Similar words

MSrashshrashsh verb ر َشّ
MSrashshabiilduchchaenrashsh bi-iil-duKKaen verb ر َشّ ب ِا ِلد ُخّا َن
EGchashshKashsh verb خـَشّ
MS'amhamadshoosh qamH madshwsh  noun قـَمح مـَدشوش
EGkashshkashsh intransitive verb كـَشّ