Verb details

Word:burnburn 
Meaning:'ithara'iictHaraq  إتحـَر َق

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I burnt'ana 'ithara'taacnaa iictHaraqt أنا َ إتحـَر َقت
We burnt'ihna 'ithara'naiicHnaa iictHaraqnaa إحنا َ إتحـَر َقنا
You(m) burnt'inta 'ithara'tiicnta iictHaraqt إنت َ إتحـَر َقت
You(f) burnt'inti 'ithara'tiiicnti iictHaraqty إنت ِ إتحـَر َقتي
You(pl) burnt'intu 'ithara'tuiicntoo iictHaraqtoo إنتوا إتحـَر َقتوا
He/it(m) burnthuwa 'ithara'huwa iictHaraq هـُو َ إتحـَر َق
She/it(f) burnthiya 'ithara'ithiya iictHaraqit هـِي َ إتحـَر َقـِت
They burnthumma 'ithara'uhumma iictHaraqoo هـُمّ َ إتحـَر َقوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might burn'ana yimkin 'athiri'aacnaa yimkin aactHiriq أنا َ يـِمكـِن أتحـِر ِق
We might burn'ihna yimkin nithiri'iicHnaa yimkin nitHiriq إحنا َ يـِمكـِن نـِتحـِر ِق
You(m) might burn'inta yimkin tithiri'iicnta yimkin titHiriq إنت َ يـِمكـِن تـِتحـِر ِق
You(f) might burn'inti yimkin tithir'iiicnti yimkin titHirqy إنت ِ يـِمكـِن تـِتحـِرقي
You(pl) might burn'intu yimkin tithir'uiicntoo yimkin titHirqoo إنتوا يـِمكـِن تـِتحـِرقوا
He/it(m) might burnhuwa yimkin yithiri'huwa yimkin yitHiriq هـُو َ يـِمكـِن يـِتحـِر ِق
She/it(f) might burnhiya yimkin tithiri'hiya yimkin titHiriq هـِي َ يـِمكـِن تـِتحـِر ِق
They might burnhumma yimkin yithir'uhumma yimkin yitHirqoo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِتحـِرقوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I burn'ana bathiri'aacnaa batHiriq أنا َ بـَتحـِر ِق
We burn'ihna binithiri'iicHnaa binitHiriq إحنا َ بـِنـِتحـِر ِق
You(m) burn'inta bitithiri'iicnta bititHiriq إنت َ بـِتـِتحـِر ِق
You(f) burn'inti bitithir'iiicnti bititHirqy إنت ِ بـِتـِتحـِرقي
You(pl) burn'intu bitithir'uiicntoo bititHirqoo إنتوا بـِتـِتحـِرقوا
He/it(m) burnshuwa biyithiri'huwa biyitHiriq هـُو َ بـِيـِتحـِر ِق
She/it(f) burnshiya bitithiri'hiya bititHiriq هـِي َ بـِتـِتحـِر ِق
They burnhumma biyithir'uhumma biyitHirqoo هـُمّ َ بـِيـِتحـِرقوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will burn'ana hathiri'aacnaa hatHiriq أنا َ هـَتحـِر ِق
We will burn'ihna hanithiri'iicHnaa hanitHiriq إحنا َ هـَنـِتحـِر ِق
You(m) will burn'inta hatithiri'iicnta hatitHiriq إنت َ هـَتـِتحـِر ِق
You(f) will burn'inti hatithir'iiicnti hatitHirqy إنت ِ هـَتـِتحـِرقي
You(pl) will burn'intu hatithir'uiicntoo hatitHirqoo إنتوا هـَتـِتحـِرقوا
He/it(m) will burnhuwa hayithiri'huwa hayitHiriq هـُو َ هـَيـِتحـِر ِق
She/it(f) will burnhiya hatithiri'hiya hatitHiriq هـِي َ هـَتـِتحـِر ِق
They will burnhumma hayithir'uhumma hayitHirqoo هـُمّ َ هـَيـِتحـِرقوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) burn!'ithiri'iictHiriq إتحـِر ِق
You(f) burn!'ithiri'iiictHiriqy إتحـِر ِقي
You(pl) burn!'ithiri'uiictHiriqoo إتحـِر ِقوا